Znajdź nas na Facebooku
Meksyk
październik 2021

Szczegóły wyjazdu

Blachomania, to kultowy program partnerski, który scala nas od lat. Jest on szczególnie ważny, bo dzięki niemu wyróżniamy i nagradzamy najlepszych Partnerów Handlowych Grupy Blachotrapez. Dbamy o każdy najdrobniejszy szczegół tego wydarzenia, stawiając na pierwszym miejscu Państwa zadowolenie i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Z ogromnym niepokojem obserwujemy sytuację społeczno-polityczną w RPA. Linie lotnicze w trosce o zdrowie i życie pasażerów odwołały loty do tego afrykańskiego kraju. W związku z tym podjęliśmy decyzję dotyczącą zmiany lokalizacji Blachomanii 2021.

Mówiąc pół żartem, pół serio szykuje się istny MEKSYK, w dobrym tego słowa znaczeniu. Zmieniamy kontynent na Amerykę Północną i odwiedzimy jeden z najpiękniejszych zakątków świata, a zarazem prawdziwy tropikalny skarb. Jednocześnie poczujemy luksus, który oferuje pięciogwiazdkowy hotel Iberostar Quetzal usytuowany przy plaży. Będziemy korzystali nie tylko z ekskluzywnego kurortu basenowego, ale również nie przegapimy możliwości odkrywania tysiącletniej cywilizacji Majów.

Jest nieskończenie wiele powodów, dla których warto odwiedzić Meksyk – piękne, a zarazem różnorodne rezerwaty przyrody, wspaniałe rajskie plaże, niezwykle barwna kultura i fascynujące starożytne miejsca już czekają!

Czy można chcieć czegoś więcej? No tak - dobrej kuchni - tej w Meksyku zdecydowanie nie zabraknie. Zapewniamy dla Państwa moc atrakcji, świetną zabawę, niezapomniane wrażenia i to co najważniejsze w trosce o pełen komfort i spokój podczas wyjazdu – BEZPIECZNY wypoczynek.

Nie możemy pozwolić na jakiekolwiek niedopatrzenie w tej kwestii. Dlatego decyzja o zmianie miejsca została podjęta w oparciu o rzetelne informacje, w trybie natychmiastowym. Wylatujemy dreamlinerem z Katowic 14 października, a wracamy 8 dni później. To będzie kolejna niezapomniana przygoda, którą przeżyjemy razem.

Regulamin

Regulamin Programu Motywacyjnego "BLACHOMANIA 2021"
 
I ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Motywacyjnego pod nazwą „Blachomania 2021”, jest Blachotrapez sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700), ul. Kilińskiego 49 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370357.
 2. Program Motywacyjny będzie prowadzony w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r., przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Programu.
 3. Program Motywacyjny będzie prowadzony na terenie RP.
 4. Program Motywacyjny skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pokryć dachowych oraz akcesoriów, które są związane umową handlową z firmą Blachotrapez sp. z o.o. w Rabce Zdroju. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od chwili rejestracji w aplikacji online, dostępnej na stronie www.blachomania.pl.
 6. Celem Programu Motywacyjnego jest promowanie produktów z oferty Organizatora, a także zwiększenie wolumenu sprzedaży tych produktów.
 7. Nagrodą w Programie Motywacyjnym jest ekskluzywny pobyt w Meksyku.
 8. Liczba uczestników biorących udział w Programie Motywacyjnym jest nieograniczona.
   

II CHARAKTER PROGRAMU

 1. Program Motywacyjny polega na tym, że Uczestnicy, w okresie obowiązywania programu, realizować będą zakupy całej oferty handlowej Organizatora. Programem Motywacyjnym objęty jest cały obrót wykonany przez Uczestnika z Organizatorem w okresie trwania programu nie mniejszy niż 500.000,00 zł netto (pięćset tysięcy złotych netto), w tym minimum 50.000,00 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za zakup systemów rynnowych KROP.
 2. Uczestnicy zostaną poddani ocenie w dwóch kategoriach tj.:

 
I Kategoria-wartość obrotu w okresie Programu Motywacyjnego:

W tej kategorii nagrodzonych zostanie 50 Uczestników, którzy w okresie trwania programu osiągnęli najwyższy obrót za zakup produktów z całej oferty Organizatora, nie mniejszy niż 500.000,00 zł netto (pięćset tysięcy złotych) łącznie, w tym minimum 50.000,00 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy) za zakup systemów rynnowych KROP. Dla Laureatów, którzy zrealizowali najwyższy obrót nagrodą będzie pobyt dla jednej osoby w Meksyku w październiku 2021 r. 


II Kategoria- największa sprzedaż systemów rynnowych KROP w okresie Programu Motywacyjnego:

W tej kategorii nagrodzonych zostanie 10 Uczestników, którzy w okresie trwania programu osiągnęli największy obrót za zakup systemów rynnowych KROP, pod warunkiem, że w czasie trwania programu osiągnęli łączny obrót za zakup produktów z całej oferty Organizatora, nie mniejszy niż 500.000,00 zł netto , w tym minimum 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za zakup systemów rynnowych KROP.  Nagrodą w tej kategorii jest pobyt w Meksyku dla jednej osoby w październiku 2021 r.

UWAGA – Każdy Uczestnik może zostać Laureatem w każdej kategorii oddzielnie.
 
III PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU MOTYWACYJNEGO I ZASADY PROGRAMU

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Motywacyjnego jest zarejestrowanie się Uczestnika do aplikacji web znajdującej się na stronie www.blachomania.pl.
 2. Rejestracji do Programu Motywacyjnego Blachomania 2021 dokonuje manager na podstawie przekazanych przez Uczestnika danych (NIP, email, nr telefonu), na podstawie której wygenerowane zostanie hasło przekazane przez managera Uczestnikowi.
 3. Naliczenie obrotu następuje w momencie wystawienia faktury sprzedaży bądź faktury zaliczkowej przez Organizatora, Uczestnikowi programu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w programie, Uczestnika, który pozostaje w zwłoce z jakimkolwiek zobowiązaniem wobec Blachotrapez sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braków w dokumentacji Uczestników bądź nieprzekazania potrzebnych danych dla potrzeb skorzystania z nagród Programu Motywacyjnego.
 7. Ogłoszenie wyników Programu Motywacyjnego nastąpi na stronie www.blachomania.pl w terminie do 09.08.2021 r.
 8. Laureaci programu zostaną powiadomieni telefonicznie, za pomocą udostępnionej aplikacji oraz na stronie internetowej www.blachomania.pl.
 9. Wręczenie nagród zostanie potwierdzone protokołem przekazania nagrody.

 
 
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pogram Motywacyjny będzie prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, w tym prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.
 3. Organizator Programu Motywacyjnego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Programu Motywacyjnego w czasie trwania programu, jeżeli jest to uzasadnione celem programu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w programie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu Motywacyjnego. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.blachomania.pl.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc, które Uczestnicy mogą odpłatnie nabyć dla osób towarzyszących. Nabycie takich miejsc będzie możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora oraz na koszt Uczestnika.
 5. Każdy z Laureatów Programu Motywacyjnego, po otrzymaniu informacji o przyznaniu nagrody w postaci jednoosobowego pobytu w Meksyku, jest zobowiązany do wskazania niezbędnych danych do jej realizacji, na każdoczesne wezwanie Organizatora, w formie oraz terminie wskazanym w wezwaniu. Zaniechanie terminu wskazanego przez Organizatora do podania informacji, o których mowa powyżej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymanej nagrody.
 6. Udział w programie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami RODO.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW („RODO”), na potrzeby przedmiotowego programu.
 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul.Kilińskiego 49 A; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@blachotrapez.com.p.  Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie organizatora: https://www.blachotrapez.eu/pl/rodo
 9. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności w stosunku do Uczestników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, o ile takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem zaistnienia siły wyższej, bądź następstwem panującej w chwili rozpoczęcia Programu Motywacyjnego epidemii SARS COV-2.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu siła wyższa oznacza wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których strony przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, w szczególności wojnę, zamieszki, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, sztorm, powódź, epidemie, zarządzenia władz i tym podobne zdarzenia oceniane zgodnie z doktryną prawa.

organizator:
edycja
2021
organizator: