Znajdź nas na Facebooku
Konkurs trwa do
31.07.2024 r.

O Blachomanii 2024

"Marokański maraton luksusu: Magiczna wycieczka do Królestwa Tysiąca Zmysłów”. Niezapomniana podróż do krainy, która urzeka swoim pięknem i wprowadza w stan zachwytu wszystkie zmysły.

Maroko – to słowo wywołuje skojarzenia z bajecznym Orientem, egzotycznym zapachem przypraw i tajemniczymi labiryntami. To tutaj odnajdziemy najpiękniejsze zachody słońca. Jednak to nie wszystko, co ma do zaoferowania to fascynujące królestwo na północno-zachodnim wybrzeżu Afryki. Dla tych, którzy pragną poczuć prawdziwy luksus w podróży, Maroko oferuje wiele niesamowitych doświadczeń. Przygotujcie się na "Marokański maraton luksusu"!

Maroko to zróżnicowany kraj pod względem kultury i tradycji, które zachwyca niezwykłymi miejscami jak: starożytne miasta, gorące piaski Sahary, góry Atlas, czy bajeczne medyny. Tu można zanurzyć się w labiryncie wąskich uliczek, kolorowych bazarów i tętniącego życiem rynku. Intensywna i aromatyczna kuchnia sprawia, że smakosze odnajdą w Maroko raj na ziemi.
Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem historii, przygód, kulinariów czy po prostu chcesz odkrywać nowe miejsca, Maroko ma wiele do zaoferowania. Poznaj tą magiczną krainę z Blachomanią!

Wszystko w luksusowym wydaniu – wypoczynek All Inclusive w pięciogwiazdkowym, ekskluzywnym hotelu Riu Tikida Palace Taghazout.

Zbieraj punkty i ruszaj z nami na „Marokański maraton luksusu: Magiczną wycieczkę do Królestwa Tysiąca Zmysłów"!

Program wyjazdu

Wkrótce więcej informacji.

Regulamin

Regulamin Programu Motywacyjnego "BLACHOMANIA"
 
I ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Motywacyjnego pod nazwą „Blachomania ”, jest Blachotrapez sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700), ul. Kilińskiego 49 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370357.
 2. Program Motywacyjny będzie prowadzony w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do 31 lipca
  2024 r. przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Programu.
 3. Program Motywacyjny będzie prowadzony na terenie RP.
 4. Program Motywacyjny skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, podmiotów gospodarczych działających w grupach, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pokryć dachowych oraz akcesoriów, które są związane umową handlową z firmą Blachotrapez sp. z o.o. w Rabce Zdroju indywidualnie bądź jako grupa podmiotów działających w oparciu o jedną, wspólną umowę handlową z Blachotrapez sp. z o.o. W programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od chwili rejestracji w aplikacji online, dostępnej na stronie www.blachomania.pl.
 6. Celem Programu Motywacyjnego jest promowanie produktów z oferty Organizatora, a także zwiększenie wolumenu sprzedaży tych produktów.
 7. Nagrodą w Programie Motywacyjnym jest pobyt w Maroko w okresie od 4 października 2024 r. do 11 października 2024 r.
 8. Liczba uczestników biorących udział w Programie Motywacyjnym jest nieograniczona.
 9. Organizator dopuszcza przystąpienie do programu podmiotów działających w grupach w oparciu o jedną, wspólną umowę handlową z Organizatorem, przy czym grupa taka będzie traktowana, jako jeden uczestnik, któremu pkt-y będą naliczane od łącznego obrotu netto, wypracowanego przez wszystkie podmioty działające w takiej grupie.

II CHARAKTER PROGRAMU

 1. Program Motywacyjny polega na tym, że Uczestnicy, w okresie obowiązywania programu, realizować będą zakupy całej oferty handlowej Organizatora, z wyłączeniem produktów z grupy Odnawialnych Źródeł Energii tj. PVEX oraz PBC. Programem Motywacyjnym objęty jest cały obrót netto wykonany przez Uczestnika z Organizatorem w okresie trwania programu z zastrzeżeniem zdania pierwszego.
 2. Uczestnicy w trakcie trwania programu będą gromadzić punkty przyznawane za realizowany obrót netto w następujący sposób:
  • a) za każdą wydaną złotówkę netto na zakup produktów z grupy KROP uczestnicy otrzymają 3 pkt-y
  • b) za każdą wydaną złotówkę netto na zakup produktów z grupy BTR Systems uczestnicy otrzymają 3 pkt-y
  • c) każdą wydaną złotówkę netto na zakup produktów z grupy GARD uczestnicy otrzymają 4 pkt-y
  • d) za każdą wydaną złotówkę netto na zakup pozostałego asortymentu z grupy pokryć dachowych, innego aniżeli wymieniony w pkt a) do c) uczestnicy otrzymają 1 pkt.
 3. Organizator przy naliczaniu punktów, o których mowa w ust. 2 zastrzega prawo do zaokrąglenia w górę w przypadku wartości 0,51 zł tj. do 1,00 zł, a nadto wartość faktur korygujących z tytułu udzielonych Uczestnikowi bonusów na podstawie odrębnej umowy nie pomniejsza łącznej wartości obrotu ustalonego w trakcie trwania programu.
 4. W Programie zostanie wyłonionych 60 Laureatów, którzy zgromadzą największą ilość pkt-ów.
 5. Każdy z Laureatów zostanie nagrodzony w następujący sposób:
  • a) 5-ciu pierwszych Laureatów zostanie nagrodzonych pobytem dla dwóch osób w Maroko w okresie od 4 października 2024 r. do 11 października 2024 r.
  • b) pozostali Laureaci otrzymują nagrodę w postaci jednoosobowego pobytu w Maroko w okresie od 4 października 2024 r. do 11 października 2024 r.

UWAGA – W trakcie trwania programu Organizator przewiduje premiowanie określonej grupy produktowej w dodatkowy sposób tj. poprzez przyznanie dodatkowych pkt-ów za zakup określonego asortymentu, o czym będzie informował Uczestników minimum z tygodniowym wyprzedzeniem.

 
III PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU MOTYWACYJNEGO I ZASADY PROGRAMU

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Motywacyjnego jest zarejestrowanie się Uczestnika do aplikacji web znajdującej się na stronie www.blachomania.pl.
 2. Rejestracji do Programu Motywacyjnego Blachomania dokonuje manager na podstawie przekazanych przez Uczestnika danych (NIP, email, nr telefonu), na podstawie której wygenerowane zostanie hasło przekazane przez managera Uczestnikowi.
 3. Naliczenie obrotu następuje w momencie wystawienia końcowej faktury sprzedaży przez Organizatora, Uczestnikowi programu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w programie, Uczestnika, który ma nieuregulowane jakiekolwiek zobowiązania wobec Blachotrapez sp. z o.o. w Rabce Zdroju w terminie.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braków w dokumentacji Uczestników bądź nieprzekazania potrzebnych danych dla potrzeb skorzystania z nagród Programu Motywacyjnego.
 7. Ogłoszenie wyników Programu Motywacyjnego nastąpi na stronie www.blachomania.pl w terminie do 15 sierpnia 2024 r.
 8. Laureaci programu zostaną powiadomieni telefonicznie, za pomocą udostępnionej aplikacji oraz na stronie internetowej www.blachomania.pl.
 9. Wręczenie nagród zostanie potwierdzone protokołem przekazania nagrody.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pogram Motywacyjny będzie prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, w tym prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.
 3. Organizator Programu Motywacyjnego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Programu Motywacyjnego w czasie trwania programu, jeżeli jest to uzasadnione celem programu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w programie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu Motywacyjnego. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.blachomania.pl.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc, które Uczestnicy mogą odpłatnie nabyć dla osób towarzyszących. Nabycie takich miejsc przez Uczestnika będzie możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora oraz na koszt Uczestnika.
 5. Każdy z Laureatów Programu Motywacyjnego, po otrzymaniu informacji o przyznaniu nagrody w postaci pobytu w Maroko, jest zobowiązany do wskazania niezbędnych danych do jej realizacji, na każdoczesne wezwanie Organizatora, w formie oraz terminie wskazanym w wezwaniu. Zaniechanie terminu wskazanego przez Organizatora do podania informacji, o których mowa powyżej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymanej nagrody.
 6. Udział w programie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami RODO.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW („RODO”), na potrzeby przedmiotowego programu.
 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul.Kilińskiego 49 A; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@blachotrapez.com.p.  Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie organizatora: https://www.blachotrapez.eu/pl/rodo
 9. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności w stosunku do Uczestników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, o ile takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem zaistnienia siły wyższej, bądź następstwem zarządzenia władz państwowych lub organizacji międzynarodowych.
 11. Wydanie nagrody nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu siła wyższa oznacza wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których strony przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, w szczególności wojnę, zamieszki, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, sztorm, powódź, epidemie, zarządzenia władz i tym podobne zdarzenia oceniane zgodnie z doktryną prawa.

organizator:
edycja
2024
organizator: