Znajdź nas na Facebooku
więcej informacji
wkrótce!

regulamin

"BLACHOMANIA 2017-HURT"
 
I ZASADY OGÓLNE
1
Organizatorem sprzedaży premiowej (dalej także jako: „Promocja”) pod nazwą „Blachomania 2017”, jest Blachotrapez sp. z o.o. z siedzibą w 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego 49 A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370357.
2
Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 01.02.2017 r do 31.07.2017 r, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji.
3
Promocja będzie prowadzona na terenie Polski.
4
Promocja skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pokryć dachowych oraz akcesoriów. Udziału w Promocji nie mogą brać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
5
Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od chwili rejestracji w aplikacji online, dostępnej na stronie www.blachomania.pl.
6
Celem Promocji jest promowanie produktów z oferty Organizatora, a także zwiększenie wolumenu sprzedaży tych produktów.

II CHARAKTER PROMOCJI
1
Promocja polega na tym, że Uczestnicy, w okresie obowiązywania promocji, realizować będą zakup wskazanych materiałów pozostających w ofercie Organizatora tj.:
  1. Alucynk, Zinkomag;
  2. Poliester Standard, Mat AM;
  3. Paldur Mat TK, Paldur Ral TK Premium;
  4. Pladur Ice Crystal, Superior HB;
  5. HPS Ultra 200, Ice Crystal Wood.
2
Organizator dokona przeszacowania ilości zakupionego materiału w następującym systemie punktowym:
  1. 1 m2 zakupionego asortymentu wykonanego z materiału HPS Ultra 200 lub Ice Crystal Wood upoważnia do naliczenia Uczestnikowi 5 punktów promocyjnych.
  2. 1 m2 zakupionego asortymentu wykonanego z materiału Pladur Ice Crystal lub Superior HB upoważnia do naliczenia Uczestnikowi 4 punktów promocyjnych.
  3. 1 m2 zakupionego asortymentu wykonanego z materiału Paldur Mat TK lub Paldur Ral TK Premium upoważnia do naliczenia Uczestnikowi 3 punktów promocyjnych.
  4. 1 m2 zakupionego asortymentu wykonanego z materiału Poliester Standard lub Mat AM upoważnia do naliczenia Uczestnikowi 2 punktów promocyjnych.
  5. 1 m2 zakupionego asortymentu wykonanego z materiału Alucynk lub Zinkomag upoważnia do naliczenia Uczestnikowi 1 punktów promocyjnych.
3
Prawo do naliczenia punktów przysługuje zarówno za zakup blachy płaskiej, jak i profilowanej. Naliczenie punktów promocyjnych przysługuje również za zakup gąsiorów,
4
Uczestnicy zostaną poddani ocenie wedle dwóch wiodących kryteriów tj.:
I Kategoria - wzrost obrotu: Kategoria opiera się o wyliczenie współczynnika procentowego, który obrazuje wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zgodnie z punktacją opisaną w ust.2 . W przypadku Uczestników, którzy w poprzednim roku uzyskali mniej niż 5000 pkt promocyjnych, ich przyrost obrotów naliczany będzie od wartości bazowej tj. 5000 pkt promocyjnych.
Nagrodą za najlepsze wyniki w tej kategorii jest:

1-5 miejsce: 2 osobowe zaproszenie na tygodniową wycieczkę na Dominikanę.
6-10 miejsce: 1 osobowe zaproszenie na tygodniową wycieczkę na Dominikanę.

II Kategoria - wielkość zakupu: W tej kategorii nagrodzeni zostaną Uczestnicy, który zdobędą największą ilość punktów promocyjnych.
Nagrodą za najlepsze wyniki w tej kategorii jest:

1-5 miejsce: 2 osobowe zaproszenie na tygodniową wycieczkę na Dominikanę.
6-25 miejsce: 1 osobowe zaproszenie na tygodniową wycieczkę na Dominikanę.

III Kategoria - determinacja: W tej kategorii nagrodzeni zostaną Uczestnicy, którzy nie uzyskali wyników, kwalifikujących ich do uzyskania nagród w powyższych kategoriach, jednakże jury konkursu postanowiło wynagrodzić ich determinację w dążeniu do najlepszych wyników jak również wzorową moralność płatniczą.
Nagrodą za najlepsze wyniki w tej kategorii jest:

1-5 miejsce: 1 osobowe zaproszenie na tygodniową wycieczkę na Dominikanę.

Dodatkowo w tej kategorii Organizator wyznaczył dodatkowe nagrody w postaci 1 osobowego zaproszenia na tygodniową wycieczkę na Dominikanę dla wszystkich tych uczestników, którzy nie zakwalifikowali się na żadną nagrodę ale w okresie trwania promocji przekroczyli ilość punktów równą 75.000.

III PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI I ZASADY PROMOCJI
1
Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zarejestrowanie się Uczestnika do aplikacji web znajdującej się na stronie www.blachomania.pl, oraz potwierdzenie akceptacji zapisów niniejszego regulaminu.
2
Prawo do skorzystania z nagród mają wyłącznie Uczestnicy, którzy zdobyli punkty w ilości nie mniejszej niż 5000 punktów.
3
Naliczenia punktacji, tytułem uczestnictwa w Promocji możliwe będzie wyłącznie po zrealizowaniu zamówień Uczestników.
4
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji, Uczestnika, który pozostaje w zwłoce z jakimkolwiek zobowiązaniem wobec Blachotrapez sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój.
5
Wymiana otrzymanej nagrody na jakiekolwiek inne świadczenie jest niemożliwa.
6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braków w dokumentacji Uczestników bądź nieprzekazania potrzebnych danych dla potrzeb skorzystania z nagród Promocji.
7
Rozliczenie Promocji wraz z publikacją ostatecznych wyników nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia promocji.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1
Promocja będzie prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie oraz przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
2
Organizator zapewnia ograniczoną ilość miejsc, które Uczestnicy mogą odpłatnie nabyć dla osób towarzyszących.
organizator:
edycja
2017
organizator: